Förstudie Hållbar filmproduktion i Västernorrland

Film Västernorrland genomför under perioden 2020-10-01–2021-06-30 en förstudie kring hållbar filmproduktion i Västernorrland. Förstudien finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Västernorrland. 

Syftet är att undersöka vilka insatser som behöver genomföras för att filmnäringen i Västernorrland ska bli mer hållbar (utifrån ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv).  

Målet är att ta fram ett underlag som kan ligga till grund för en EU-ansökan. 

Frågeställningar 

  1. Hur kan nya affärsmodeller utvecklas för att åstadkomma en ökad internationalisering hos filmföretag i länet? 
  2. Hur ser möjligheterna ut för Västernorrland att profilera sig som ”grön” filmregion?  
  3. Hur kan filmnäringen i Västernorrland bli mer jämställd? 
  4. Hur kan filmnäringen i Västernorrland få en större mångfald?  
  5. Vilka fortsatta affärsutvecklingsinsatser behöver genomföras för att stärka filmnäringen i Västernorrland?