Etablering filmfond och stärkt filmnäring i Västernorrland 2016-2020

Under perioden 2016-07-01 – 2020-02-29 har Film Västernorrland med stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Västernorrland och Sundsvalls kommun drivit projektet Etablering filmfond och stärkt filmnäring i Västernorrland.

Projektets syfte har varit att stärka och utveckla filmnäringen i Västernorrland. Detta har skett genom att:

  • arbeta med att etablera en filmfond i länet
  • kompetensutveckla filmföretag och filmarbetare
  • utveckla nätverk och kluster för filmbranschen i länet
  • marknadsföra länet som inspelningsplats
  • ge service till produktionsbolag som vill förlägga inspelningar här

Resultat

 

Etablering av filmfond i länet
Under projekttiden har ett lobbyarbete skett gentemot politiker och tjänstemän i länet. I dagsläget finns regionala filmfonder i Norrbotten, Skåne, Stockholm och Västra Götaland. De finansieras av respektive region och/eller några eller flera kommuner i regionen. Filmproduktion leder till positiva effekter såsom ekonomisk tillväxt, ökad sysselsättning, nya företag, marknadsföring av regionen, samt en stärkt identitet och stolthet hos länsinvånarna. En filmfond skulle helt enkelt stärka Sundsvalls och Västernorrlands attraktivitet.

När projektet avslutas har någon filmfond inte kommit på plats. Region Västernorrland och Sundsvalls kommun har dock gett Film Västernorrland uppdrag att fortsätta arbeta med frågan och frågan förväntas tas upp till beslut under 2021.


Kompetensutvecklingsinsatser
I projektet har kompetensutvecklingsinsatser genomförts för att stärka filmföretagarna i länet. Syftet har varit att öka konkurrenskraften och på sikt få filmföretagen att öka sin omsättning. Målet har också varit att skapa en bas av kompetenta filmarbetare i länet, något som efterfrågas av produktioner utifrån som förlägger inspelning här. Totalt har 107 kompetensutvecklande insatser, i form av olika typer av workshops och kurser, genomförts under projekttiden för 739 deltagare.

Förutom detta har filmföretagare fått utbildning/praktikplats vid professionella filmproduktioner som genomförts i länet, för att fördjupa sina kunskaper och få mer praktisk erfarenhet inom området.

Filmföretagare har också erbjudits mentorer och handledning, vilket både lett till ny kunskap, inspiration och ett nytt kontaktnät.

I den utvärdering som gjordes vid projektslut anger 80 % av deltagande företag angett att de blivit stärkta under projekttiden. I genomsnitt har deras omsättning ökat med 27%.

Utveckla nätverk och kluster
Insatser har skett för att utveckla nätverk och kluster för filmföretagarna i länet. Branschträffar har arrangerats regelbundet i Sundsvall och Örnsköldsvik och ett initiativ har tagits i form av filmarnas måndagslunch. Ett nätverk för kvinnliga filmare, samt ett nätverk för dokumentärfilmare har initierats.

Sammantaget kan konstateras att nya nätverk skapats och att nya samarbeten inletts under projektperioden. I den utvärdering som utförts vid projektets slut har projektdeltagarna lyft det utökade kontaktnätet och nätverksytan som en mycket viktig del (kanske den viktigaste) i projektet.

Marknadsföring av länet som inspelningsplats
Det finns goda förutsättningar för filmproduktion i Västernorrland. Till stor del är dock dessa förutsättningar okända inom den nationella och internationella filmbranschen och insatser har skett i projektet för att synliggöra och marknadsföra dem för bransch.

Det långsiktiga målet i marknadsföringsarbetet har varit att locka filmbranschen till Västernorrland. I samtliga regioner som satsar på filmproduktion finns årliga filmfestivaler eller event som lockar både publik och bransch. Dessa skapar publicitet och en infrastruktur inte bara kring själva produktionsarbetet, utan även när det gäller visning av film. För att ta ett helhetsgrepp inom filmområdet behöver även Västernorrland erbjuda en mötesplats eller filmfestival.

Filmfest Sundsvall är en ny internationell filmfestival i länet som arrangerats 2018, 2019 och 2020. Konceptet för festivalen har arbetats fram i projektet, men festivalen har genomförts utanför projektet. Festivalen har varit en viktig del i att marknadsföra länet som filmregion och lockat såväl publik som bransch från hela Sverige.

Ett hundratal branschpersoner från hela Sverige (och även internationellt) har besökt festivalen varje år. Detta får anses som mycket lyckat för en ny festival. Den stora marknadsföringsinsatsen av Västernorrland som filmregion, och som fått mest spridning, har skett via Filmfest Sundsvall.

Service till produktionsbolag
I projektet har en filmkommissionärsfunktion funnits som kunnat ge service till produktionsbolag genom att hjälpa till att hitta lämpliga inspelningsplatser, förmedla kontakt med filmarbetare och teknikbolag i regionen, förmedla kontakt med serviceföretag i området med mera.

Under projekttiden har fyra långfilmer spelats in, helt eller delvis, i länet. 15 film- och tv-projekt har genomförts med koppling till projektet.